Video
Newsarama Star Trek: Karl Urban and John Cho
Up close with Karl Urban and John Cho on the new Star Trek movie.